Práca v Poľsku

Dovolenka v EÚ: Počet dní platenej dovolenky v roku 2023

30 mája, 2023

Ako je to s dovolenkou v Európskej únii? V tomto článku nájdete stručný prehľad a informácie súvisiace s dovolenkou na Slovensku, aj u našich susedov.

Aj vďaka dovolenke dokážeme v práci fungovať lepšie, cítiť sa oddýchnutí a pracovať efektívnejšie. V Európe je dovolenka bežným štandardom, ale jej dĺžka sa môže v jednotlivých krajinách dosť líšiť. V nasledujúcom texte sa pozrieme na počet dní platenej dovolenky v EÚ v roku 2023 v porovnaní s Českou republikou.

Dĺžka pracovného času a produktivita práce v Európe

Vo väčšine európskych krajín je pracovná doba 40 hodín týždenne, preto je štandardná 8 hodinová pracovná doba. Výnimkou je Holandsko, kde je týždňová pracovná doba najkratšia – pracuje sa tu v priemere menej ako 30 hodín.

Dĺžka dovolenky v SR

Počet dní, na ktoré má zamestnanec nárok, sa dá pomerne jednoducho spočítať. Dĺžka dovolenky podľa Zákonníka práce za kalendárny rok trvá 4 týždne. Avšak, sú aj výnimky – vybrané profesie majú zákonnú dovolenku ešte o niečo vyššie, napr. dovolenka pedagogických pracovníkov a akademických pracovníkov vysokých škôl je 8 týždňov.
Navyše, častým benefitom sú tzv. sick days (zdravotné voľno, ktoré zamestnanec môže čerpať na riešenie svojej krátkodobej pracovnej neschopnosti či zdravotnú indispozíciu, ktorú nemusím dokladať žiadnym lekárskym potvrdením). Počet takýchto dní určuje zamestnávateľa – vo väčšine firiem sa nemocenské dni poskytujú v počte 3 až 5 dní za kalendárny rok.

Najvyšší a minimálny počet dní zákonnej dovolenky

Občania európskych krajín si môžu užívať najdlhšiu dovolenku na svete. Pre príklad, 4-týždennú dovolenka má Nemecko, Maďarsko, či Poľsko. 5-týždňovú dovolenku si užívajú zamestnanci v Rakúsku alebo vo Francúzsku. Na 30 dní dovolenky majú občania Dánska.

Dĺžka dovolenky, na ktorú zamestnanci v Európe majú nárok, závisí predovšetkým od nasledujúcich faktorov:

  • druhu vykonávanej práce,
  • veku zamestnanca,
  • či je zamestnanec rodičom a stará sa o dieťa,
  • dĺžka pracovného pomeru zamestnanca,
  • od zamestnaneckých benefitov (sick days, zvláštna dovolenka, skrátený pracovný týždeň).

Poľsko

Zamestnanci s praxou kratšou ako 10 rokov si môžu užívať klasické 4 týždne dovolenky, ak má zamestnanec odpracovaných viac ako 10 rokov, môže si vybrať aj 26 dní dovolenky. Pracovná skupina so zdravotným postihnutím má nárok na 10 dní navyše v kalendárnom roku.

Nárok na dovolenku vzniká zamestnancom, ktorí prvýkrát nastúpia do práce v kalendárnom roku, s ktorým nastúpia do práce, a to vo vyššej 1/12 dovolenky, na ktorú majú nárok po odpracovaní jedného roka. Zamestnanec získava nárok na ďalšiu dovolenku v každom nasledujúcom kalendárnom roku. Nevyčerpané dni dovolenky sa prevádzajú do nasledujúceho roka a musia byť vyčerpané do 30. septembra nasledujúceho roka.

Vo výnimočných situáciách môžete požiadať o tzv. zvláštnu dovolenku. 

Nárok na voľno majú zamestnanci v nasledujúcich prípadoch:

Narodenie dieťaťa – 2 dni

Sobáš zamestnanca – 2 dni

Úmrtie manžela/manželky, dieťa, otec, matky / nevlastného rodiča – 2 dni

Svadba dieťaťa – 1 deň

Z dôvodu starostlivosti o dieťa mladšie ako 14 rokov – 2 dni

Povinné lekárske ošetrenie, ktoré nemožno vykonať mimo dohodnutej pracovnej doby – doba trvania je určená dobou cesty do práce a späť a dobou ošetrenia

Nemecko

Nárok na platenú dovolenku v Nemecku vzniká až po 6. mesiacoch od nástupu do zamestnania. Základná výmera dovolenky je 20 dní ročne v prípade päťdňového pracovného týždňa a 24 dní dovolenky v prípade šesťdňového pracovného týždňa. 

Dni dovolenky navyše, okrem štátnych sviatkov, môžu byť dobrovoľne poskytnuté zamestnávateľom. Závisí to ale od druhej vykonávanej práce a vôle samotného zamestnávateľa. Prevod dovolenky do nasledujúceho roka je prípustný iba zo závažných dôvodov.

Nárok na dovolenku dlhšiu ako 24 dní majú zamestnanci so zdravotným postihnutím a neplnoletili. V prípade mimoriadnej životnej situácie zamestnanec môže nadriadený povoliť tzv. zvláštna dovolenka. Ide o:

Narodenie dieťaťa – 1 deň

Úmrtie manžela/manželky alebo registrovaného partnera – 2 dni

Presťahovanie do iného mesta z prevádzkových dôvodov – 1 deň

25-ročné a 40-ročné pracovné výročie – 1 deň

Vážne ochorenie príbuzného žijúceho v domácnosti – 1 deň/rok

Vážne ochorenie dieťaťa mladšieho ako 12 rokov – až 4 dni/rok

Povinné lekárske ošetrenie, ktoré nemožno vykonať mimo dohodnutej pracovnej doby – doba trvania je určená dobou cesty do práce a späť a dobou ošetrenia.

Rakúsko

Nárok na 25 dní dovolenky majú pracovníci s praxou kratšou ako 25 rokov, 36 dní si môžu vybrať skúsenejší zamestnanci. Nárok na dovolenku v rozsahu 5 týždňov pre nového zamestnanca vzniká až šesť mesiacov. Dovtedy sa dĺžka dovolenky stanovuje podľa počtu dní rozpracovaných v mesiacoch. Osoby so zdravotným postihnutím a maloleté osoby nemajú nárok na viac dní dovolenky.

Rodičia a osoby, ktoré sa starajú o rodinného príslušníka žijúceho v spoločnej domácnosti majú za určitých podmienok nárok na platenú – ošetrovateľskú dovolenku v rozsahu 1 týždňa. V prípade potreby detí navyše starostlivosť je možný týždeň dovolenky v kalendárnom roku, ak ešte nedosiahnete veku dvanásť rokov.

Slovensko

Dĺžka dovolenky za rok sa odvíja od veku pracovníka. Do 33 rokov majú zamestnanci nárok na dovolenku v rozsahu 4 týždňov, nad tento vek je to o týždeň viac.

Najvyšší počet dní dovolenky na Slovensku (8 týždňov) majú:

  • Pedagogickí pracovníci a odborní zamestnanci (učitelia základných a stredných škôl, majstri odborného výcviku,vysokoškolskí učitelia),
  • Výskumní a umeleckí pracovníci verejných vysokých škôl a štátnych vysokých škôl,
  • Zamestnanci, ktorí vykonávajú výskumnú, pedagogickú alebo vedeckú činnosť.

Newsletter