ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV V AHOY CAREER

V internetovej ponuke Ahoy Career je k dispozícii popis našich produktov a služieb. Môžete tu nájsť informácie o pracovných príležitostiach a dozvedieť sa nové veci bez toho, aby ste nám o sebe poskytli akékoľvek informácie. 

Ak sa však rozhodnete využiť naše služby a poskytnúť nám svoje osobné údaje, ako napríklad:

 • meno a priezvisko;
 • vzdelanie;
 • súčasné zamestnanie;
 • adresa bydliska/trvalého pobytu;
 • adresa elektronickej pošty;
 • telefónne číslo;
 • demografické údaje a iné identifikačné údaje,

môžete si byť istí, že tieto informácie neposkytneme žiadnym ďalším subjektom, s výnimkou našich dôveryhodných partnerov, s ktorými spolupracujeme pri nábore a výberových konaniach zamestnancov. 

S cieľom lepšie poskytovať naše služby, odošleme do vášho webového prehľadávača malý súbor, ktorý sa uloží
vo vašom počítači a bude čítaný našim webovým serverom (“cookie”). Súbor cookie používame na viacero administratívnych úkonov, napríklad na ukladanie preferencií klienta o určitých informáciách. Väčšina z týchto cookies existuje iba počas relácie alebo “návštevy” na našej webovej stránke. Žiadna z nich nebude obsahovať informácie, ktoré umožňujú ostatným kontaktovať vás. 

V zásadách ochrany osobných údajov vám stručne predstavíme najdôležitejšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, ktoré prebieha v súvislosti s používaním našich služieb, vrátane nami používaných technológií a vysvetlíme vám legislatívu venovanú osobným údajom takým spôsobom, aby ste dostali všetky potrebné informácie a mohli naše internetové služby využívať maximálne komfortne. 

Venujte im prosím pár minút a oboznámte sa s nimi predtým, než prejdete na konkrétne služby. Nič pred vami nechceme skrývať. Naopak, želáme si, aby ste sa pri využívaní našich služieb cítili bezpečne. 

GDPR

Ako asi viete, dňa 25. mája 2018 nadobudlo platnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (známe ako “GDPR“). Ďalej budeme používať tento hovorový výraz. GDPR je rovnako záväzné vo všetkých krajinách Európskej únie. GDPR zaviedlo celý rad zmien
v pravidlách upravujúcich spracovanie osobných údajov, ktoré budú ovplyvňovať mnohé oblasti života, vrátane využívania internetových služieb, medzi nimi napríklad aj služby nášho portálu https://ahoy.career/

Čo sú osobné údaje

Podľa nariadenia GDPR sú osobnými údajmi informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. V prípade použitia našich služieb patria medzi takéto údaje napr. e-mailová adresu, IP adresa, ako aj meno, priezvisko a telefónne číslo (ak ich uvediete). Osobné údaje môžu byť ukladané do súborov cookies alebo podobných technológií inštalovaných na našich webových stránkach
a zariadeniach, ktoré používate pri využívaní našich služieb.

Základ a účel spracúvania

Osobné údaje sa spracúvajú na základe platnej legislatívy. Vaše údaje
budú v rámci poskytovania našich služieb spracované iba v prípade, že spracovanie dát našou spoločnosťou alebo iným spracovateľom dát bude prebiehať v súlade s právnym základom nariadenia GDPR. Vaše údaje budú spracúvané výlučne do momentu existencie dôvodov pre ich spracovanie – t. j. v prípade súhlasu až do jeho odvolania, obmedzenia alebo iného vášho konania, ktoré obmedzí poskytnutý súhlas, v prípade údajov nevyhnutných pre plnenie predmetu zmluvy – počas doby jej platnosti a v prípade, ak je dôvodom spracovania údajov odôvodnený záujem správcu – po dobu existencie tohto oprávneného záujmu.

Správcovia

Správcom vašich osobných údajov bude Zdeno Fedeš, CEO spoločnosti Ahoy Career. 

Za účelom vymazania údajov alebo ich úpravy môžete správcu kontaktovať na e-mailovej adrese: [email protected]

Súbory “cookies”

Na našich webových stránkach a aplikáciách používame technológie ako napríklad súbory cookies a podobné, ktoré slúžia pre zber a spracovanie osobných údajov a prevádzkových údajov s cieľom prispôsobiť zdieľaný obsah a analyzovať aktivitu na našich stránkach. Cookies sú informácie v malých súboroch, ukladané do vášho koncového zariadenia (t. j. PC, tabletu, smartphonu, atď.), ktoré prehliadač odošle serveru pri každej návšteve stránky z daného zariadenia počas toho, ako si prezeráte stránky na webe.

Vaše práva

Podľa GDPR máte nasledujúce práva vzťahujúce sa k vašim údajom a ich spracovaniu našou spoločnosťou.

Ak poskytnete súhlas so spracovaním údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať. Rovnako máte právo na prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, výmaz alebo obmedzenie spracovania, právo na odovzdanie údajov, právo namietať proti spracovaniu údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.  Vyššie uvedené práva máte aj v prípade riadneho spracovania údajov správcom osobných údajov.

Súhlas

Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov spoločnosťou Ahoy Career, ktoré boli zozbierané na základe vašej aktivity na stránkach a v aplikáciách poskytovaných subjektom Ahoy Career na marketingové účely (vrátane nevyhnutnej analýzy a tvorby marketingových profilov na základe vašej aktivity na webových stránkach), vrátane ich spracovania do súborov cookies a pod., nainštalovaných na vašom zariadení
a čítaných z týchto súborov spoločnosťou Ahoy Career, môžete poskytnúť veľmi jednoducho. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné. Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť. Uvedený súhlas sa vzťahuje na marketingové účely iné než ciele spoločnosti Ahoy Career. Upozorňujeme, že Ahoy Career bude v rámci svojich webových služieb spracovávať vaše údaje na vyššie uvedené vlastné marketingové účely na základe oprávneného záujmu ako správcu.

INFORMÁCIE O SÚBOROCH COOKIES

Ahoy Career informuje, že na svojich webových stránkach používa tzv. cookies (z ang. sušienky – pozn. prekl.). 

USTANOVENIE O INFORMÁCIÁCH

Informujeme vás o spracovaní vašich údajov a pravidlách, podľa ktorých bude spracúvanie realizované. Nižšie nájdete základné informácie o tejto téme.

Kto bude správcom vašich údajov?

Správcom vašich údajov budeme my: Spoločnosť Ahoy Career, ako aj naši dôveryhodní partneri, teda subjekty, ktoré nie sú súčasťou Ahoy Career, ale ktoré sú našimi partnermi, s ktorými spolupracujeme (ďalej budeme používať skratku „Dôveryhodní partneri“). Cieľom takejto spolupráce je predovšetkým nájsť pre vás tú najlepšiu pracovnú ponuku, výber zamestnancov, ako aj realizácia rôznych analýz za účelom zdokonalenia poskytovaných webových služieb
a ich prispôsobenie potrebám užívateľov. 

O akých údajoch hovoríme?

Ide o osobné údaje, ktoré sa zbierajú v rámci vášho využívania
našich služieb, vrátane webových stránok, kontaktných formulárov, reakcií na pracovné ponuky, ako aj údaje v súboroch cookies, ktoré sú inštalované na našich webových stránkach a webových stránkach našich partnerov. Ide tiež o údaje, ktoré nám poskytujete vo svojom životopise.

Prečo chceme spracovať vaše údaje?

Údaje spracúvame okrem iného preto, aby:

 • sme vám mohli zasielať tie najvhodnejšie informácie týkajúce sa
  náboru a výberu pracovníkov;
 • odovzdať vaše údaje tretím stranám na účely vykonávania náboru zamestnancov;
 • poskytnúť vám vyššiu bezpečnosť služieb, vrátane odhalenia prípadných robotov, podvodov a zneužívania;
 • sme mohli vykonávať opatrenia, ktoré umožňujú zlepšovať naše služby
  a tak maximálne vyhovieť vašim potrebám.

Vaše údaje môžeme odovzdávať subjektom spracúvajúcim vaše údaje na našu žiadosť, napr. pracovným agentúram, subdodávateľom našich služieb a subjektom oprávneným získavať údaje na základe platnej právnej úpravy, napr. súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní – samozrejme len v prípade, ak o to požiadajú v súlade so zákonom.

Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim údajom?  

Okrem iného, máte právo požiadať o sprístupnenie, opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracovania. Môžete tiež odvolať váš súhlas so spracovaním osobných údajov, podať sťažnosť a uplatniť si iné práva konkretizované v tomto dokumente. 

Na akom právnom základe sa spracúvajú vaše údaje?

Akékoľvek spracovanie údajov musí prebiehať v súlade s právnym základom
podľa platných právnych predpisov. Právnym základom pre spracovanie vašich údajov za účelom poskytovania našich služieb, vrátane ich prispôsobenia vašim potrebám, analyzovania a zlepšovania, ako aj ich zabezpečenia, je realizácia platných zmlúv, vybavenie (ponuka) mailovej otázky, ktorú ste nám zaslali, alebo váš prejavený záujem o konkrétne pracovné miesto. Právnym základom pre štatistické analýzy a marketing správcu je tzv. odôvodnený záujem správcu. Spracovanie vašich údajov na marketingové účely tretích strán bude podmienené vašim dobrovoľným súhlasom.