Práca v Poľsku

Zdravotná starostlivosť na Slovensku počas práce v Poľsku (dokument S1)

18 novembra, 2022

Zdravotná starostlivosť na Slovensku počas práce v Poľsku? V tomto článku si povieme o dokumente S1 a teda nároku na čerpanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku v prípade, že pracuješ v zahraničí.

S prenosným dokumentom S1 alebo tiež nárokovým dokladom má poistenec nárok na plnú zdravotnú starostlivosť v štáte poistenia, ako aj v štáte bydliska. V tvojom prípade to bude najčastie Slovensko alebo Česká republika. 

Pripravili sme pre teba jednoduchý postup, podľa ktorého môžeš postupovať v prípade, že máš záujem o vydanie prenosného dokumentu S1.

Zdravotná starostlivosť na Slovensku počas práce v Poľsku: základné informácie

Prenosný dokument S1 vydáva príslušná inštitúcia – zdravotná poisťovňa, v ktorej je dotknutá osoba zdravotne poistená. V Poľsku spadajú všetci poistenci pod jednu centrálnu jednotku, ktorou je NFZ. Zoznam ich pobočiek nájdeš TU. Dokument sa vydá osobe, ktorá má bydlisko v inej krajine. Tento dokument je vydávaný bezplatne (existujú však niektoré výnimky, napríklad Švajčiarsko, kde musí poistenec uhradiť časť poistného), v Poľsku (ku dňu zverejnenia článku, 18.11.2022) je dokument vydávaný bezplatne a na základe tohto dokument máš ako poistenec nárok na plnú zdravotnú starostlivosť v členskom štáte poistenia (napríklad na Slovensku) ako aj v členskom štáte bydliska, (v Poľsku) kde pracuješ.

Komu je primárne určený dokument S1

Prenosný dokument S1 je určený pre osoby, ktoré sa nachádzajú v niektorej z týchto situácií:

1. Osoba vykonáva činnosť ako zamestnanec v jednom členskom štáte a jej bydlisko sa nachádza v inom členskom štáte.

2.. Osoba vykonáva ako zamestnanec samostatne zárobkovú činnosť (SZČO) v jednom členskom štáte a jej bydlisko sa nachádza v inom členskom štáte.

3. Osoba žiadajúca o dôchodok zo systému sociálneho zabezpečenia jedného členského štátu s bydliskom v inom členskom štáte.

4. Osoba poberá dôchodok zo systému sociálneho zabezpečenia jedného členského štátu a jej bydlisko sa nachádza v inom členskom štáte.

5. Osoba je nezaopatreným rodinným príslušníkom niektorej z vyššie uvedených osôb a jej bydlisko sa nachádza v rovnakom, alebo inom členskom štáte, ako je štát bydliska osoby, od ktorej si odvodzuje nároku na vecné dávky.

Za členský štát Európskej únie sa považujú všetky členské štáty a tiež Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko a Veľká Británia. 

Čo sa považuje za bydlisko

Zatiaľ čo bydlisko má dlhodobý charakter – osoba je na tomto mieste usadená, žijem tam a vykonáva ekonomické aktivity, pobyt je naopak charakterizovaný krátkodobosťou, čo znamená, že osoba sa po skončení pobytu v danom štáte vracia naspäť do štátu skutočného bydliska. Prítomnosť v inom členskom štáte z dôvodu štúdia v zahraničí alebo výkonu činnosti ako zamestnanec či SZČO na základe vyslania – osoba má vystavený dokument PD A1, je považovaná za pobyt. Takéto osoby vo všeobecnosti nemajú nárok na vydanie S1. Tento prípad sa ťa vo väčšine prípadov týkať nebude.

Trvalý pobyt automaticky neznamená bydlisko. Osoba môže mať bydlisko v inom členskom štáte aj v prípade, ak má trvalý pobyt v SR. Akonáhle si však takáto osoba presunie bydlisko zo SR do iného členského štátu, v prípade, že nie je v SR zamestnaná, nevykonáva SZČO, nepoberá slovenský dôchodok alebo nie je nezaopatreným rodinným príslušníkom osoby poistenej v SR (zamestnanec/SZČO,dôchodca), podlieta táto osoba právnym predpisom členského štátu bydliska a to bez ohľadu na fakt, že v Slovenskej republike má táto osoba trvalý pobyt. 

Rozhodujúce je teda bydlisko, nie trvalý pobyt.

Prenosný dokument S1 môže byť vydaný aj vo forme papierového formulára E106, E109, E120 alebo 121, prípadne elektronického SEDu (štruktúrovaný elektronický dokument) S072. Tieto dokumenty označujeme tiež ako nárokové doklady. Zdravotná poisťovňa vydávajúca nárokový doklad rozhoduje, ktorú formu nárokového dokladu vystaví. 

Ako postupovať?

1. Nárokové doklady žiada poistenec prednostne vo svojej zdravotnej poisťovni.

2. Zdravotná poisťovňa obvykle vykoná šetrenie situácie poistenca (zárobková činnosť, bydlisková a rodinná situácia a pod.),

3. Zdravotná poisťovňa uzná/neuzná nárok poistenca a vystaví/nevystaví niektorý z vyššie uvedených typov nárokových dokladov

4. V prípade, že zdravotná poisťovňa vystaví niektorý z vyššie uvedených typov dokladov, tento je následne doručený tzv. inštitúcii v štáte bydliska – zdravotnej poisťovni v štáte bydliska

5. Zdravotná poisťovňa v štáte bydliska prešetrí bydlisko držiteľa nárokového dokladu a doklad zaregistruje, alebo, ak podmienky pre registráciu splnené nie sú, registráciu zamietne.

Kto musí požiadať o dokument S1

Zdravotná poisťovňa v štáte bydliska tiež môže, na základe žiadosti dotknutej osoby požiadať o vydanie nárokového dokladu priamo príslušnú zdravotnú poisťovňu, nepreberá však zodpovednosť za jej kladné a rýchle vybavenie. Zo skúseností môžeme povedať, že v drvivej väčšina prípadov je komunikácia medzi žiadajúcou osobou a jeho zdravotnou poisťovňou za účelom vydania nárokového dokladu nevyhnutná. Zdravotný poisťovňa v štáte bydliska môže byť nápomocná pri získavaní nárokových dokladov, nemôže však suplovať rolu poistenca v celom proces. 

Podanie žiadosti a jej obsah

Žiadosť môžete podať poštou, zaslaním e-mailu alebo osobne v pobočkách vašej zdravotnej poisťovne.

Žiadosť musí obsahovať:

a) “Voľne formulovanú žiadosť o vystavenie S1”, pracovnú zmluvu

B) pracovnú zmluvu

C) doklady preukazujúce Vaše bydlisko v inom členskom štáte a teda napríklad doklad o registrovanom pobyte a doklad preukazujúci formu bývania (nájomná zmluva, vlastná nehnuteľnosť, zmluva s ústavom a pod.), prípadne iné doklady, ktoré preukážu Vašu prítomnosť v danom členskom štáte

Malá rada na záver

Dokument S1 ťa automaticky neoprávňuje čerpať všetky zdravotné služby v mieste bydliska, preto každý úkon, ktorý sa chystáš urobiť v rámci tohto dokladu, treba konzultovať so svojím lekárom, resp. zdravotnou poisťovňou, ktorá môže uplatňovať rôzne výnimky. 

Newsletter