Objavujte Poľsko

Spolok Slovákov v Poľsku

8 marca, 2023

Dnes sa spolu pozrieme na spolok, ktorý združuje slovenskú národnostnú menšinu v Poľsku.

Na konci článku sa dozvieš, akým spôsobom môžeš prispieť svojimi 1,5% z vašich daní. 

Spolok Slovákov v Poľsku (SSP) združuje slovenskú národnostnú menšinu v Poľsku, žijúcu väčšinou na území Malopoľského vojvodstva, v okresoch Nový Targ a Zakopané, na územiach Spiša a Oravy, ktoré boli, aj s početným slovenským obyvateľstvom, po prvýkrát pripojené k poľskému štátu 28. júla 1920.

Hlavným cieľom činnosti Spolku Slovákov v Poľsku je udržiavanie slovenského národného povedomia a slovenského jazyka prostredníctvom amatérskeho umeleckého ruchu, čitateľstva, vytvárania pamäťových stôp, ako aj vyučovania slovenského jazyka, a taktiež udržiavanie kontaktov s materinskou krajinou. Spolok organizuje viaceré kultúrne podujatia. 

K najdôležitejším patria:

 • súťažná prehliadka slovenských umeleckých zoskupení a jednotlivcov Fašiangy-Ostatki v Krempachoch, viac sa dozviete TU.
 • prehliadka dychoviek, viac TU.
 • výtvarná súťaž Ludwika Korkoša pre deti zo základných škôl, ktoré sa učia slovenský jazyk,
 • súťaž v prednese slovenskej poézie a prózy Františka Kolkoviča,
 • vedomostná súťaž Spoznaj Slovensko – vlasť svojich predkov, 
 • Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku, viac TU.
 • výstavy slovenských umelcov a prezentácie kníh slovenských autorov v Galérii slovenského umenia SSP v Krakove,
 • Národný výstup na Babiu Horu,
 • tvorivé dielne pre deti a mládež v slovenských domoch na Spiši a Orave,
 • ako aj letné jazykové tábory pre slovenskú mládež na Slovensku.

Spolok vedie tiež kurzy slovenského jazyka.

Dôležitou súčasťou činnosti je vydávanie jediného slovenského periodika v Poľsku pod názvom „Život“, ktorý prináša články z činnosti SSP, života krajanov, stránky pre deti a mládež, oddychové články i rôzne zaujímavosti zo života na Slovensku a v Poľsku.

V rámci kultúrno-spoločenskej činnosti organizuje SSP školenia kapiel a dychoviek, vedie niekoľko slovenských domov a terénnych klubovní i folklórnych súborov, dychoviek a kapiel.

SSP má tiež vlastné vydavateľstvo a tlačiareň, z ktorého za vyše štvrťstoročie existencie vyšlo takmer 1700 titulov slovenskej, poľskej, anglickej, francúzskej, ruskej, čínskej i arabskej proveniencie, medzi inými preklady P. O. Hviezdoslava, P. Vilikovského, A. Hykischa, V. Kovalčíka, či výberov z poézie súčasných poľských a slovenských autorov. Svojho času bolo najväčším vydavateľom mladej poľskej poézie a spoluorganizátorom krakovskej Poetickej električky.

Okrem iných činností sa SSP pri fungovaní zameriava aj na vedeckú činnosť. Ide najmä o výskum a propagáciu histórie a kultúry Slovákov v Poľsku, Slovenska a s ním súvisiace spoločensko-vedné fenomény.

Medzi hlavné ciele patrí realizácia rôznych výskumných, kultúrnych a popularizačných aktivít, ktoré súvisia so spomínanou oblasťou, so zámerom podpory i rozvoja slovenského národného povedomia slovenskej menšiny v Poľsku, ako aj sprístupňovania dosiahnutých výsledkov a vedeckých poznatkov širšej verejnosti.

Každoročne vychádza vedecká ročenka “Almanach Slováci v Poľsku”.

Šéfredaktorkou je historička PhDr. Milica Majeriková-Molitoris, PhD., ktorá sa venuje problematike slovensko-poľských, respektíve česko-slovensko-poľských vzťahov najmä po roku 1918, regionálnym dejinám severného Spiša a hornej Oravy i problematike slovenskej menšiny v Poľsku.

SSP svojou činnosťou nadväzuje na prvé spolky Slovákov na Spiši a Orave, ktoré vznikli v roku 1947, po podpísaní Zmluvy o priateľstve a vzájomnej pomoci medzi Poľskou republikou a Československou republikou. Na začiatku pôsobili v ilegálne, bez požadovanej registrácie, čo vystavovalo slovenských činiteľov na cítiteľné prenasledovania vtedajšími orgánmi moci. Slovenské združenia získali registráciu 5. januára 1949, po viacnásobných intervenciách a protestoch obyvateľov Spiša a Oravy, ako aj početných diplomatických intervenciách, v súvislosti s nedodržiavaním vyššie uvedenej zmluvy, pričom Slovákom sa ako prvej menšine v povojnovom období v Poľsku podarilo zaregistrovať vlastné združenia. 

Zaujímavý je fakt, že registračný orgán, vydávajúci rozhodnutie unáhlene – po intervencii –  zaregistroval len názov v slovenskom jazyku: SPOLOK ČECHOV A SLOVÁKOV, v skratke SČS. Zaregistrované boli vtedy dva spolky s tým istým názvom, čo je istotne dosť výnimočné. Jeden na Orave so sídlom v Jablonke, druhý na Spiši, so sídlom výboru v Nižných Lapšoch. 

Tieto spolky nedostávali žiadnu podporu. Základom pre kultúrnu činnosť boli príjmy z členských príspevkov, z divadelných predstavení amatérskych divadelných súborov, veselíc a iných podujatí. Štát sa len zaviazal odovzdať dom v Chyžnom s určením na sídlo SČS na Orave. Štátne orgány však nikdy nezrealizovali tento záväzok, napriek špeciálnemu uzneseniu vtedajšej vlády PR.

V súčasnosti SSP funguje ako nezisková organizácia, pričom prostriedky na svoje fungovanie získava z grantov, členského, hospodárskej činnosti a 1,5% z daní.

V prípade vášho príspevku z daní je možné podporiť:

 • organizovanie kurzov slovenského jazyka,
 • vydávanie časopisov pre slovenskú národnostnú menšinu – mesačník Život a  taktiež Almanach Slováci v Poľsku,
 • činnosť slovenských knižníc,
 • podpornú činnosť pre prezentáciu umeleckých vystúpení,
 • činnosť galérií a výstavných salónov, kultúrnych domov a stredísk, slovenských klubovní,
 • vedenie vyučovania hry na hudobných nástrojoch, kurzov tanca, školení,
 • podporu vyučovania slovenského jazyka vo verejných školách.

Komentár pani Majeríkovej:

“Spolok Slovákov v Poľsku sa usiluje uchovať a zveľaďovať to, čo nás robí tým, kým sme – našu reč, tradície, kultúru, históriu či národné povedomie – aby sme nestratili svoju identitu, korene i to, čo nás robí výnimočnými, eventuálne, aby sme to v ktorejkoľvek etape svojho života mohli opätovne nájsť.

Chceme, aby sa deti mohli učiť jazyku svojich predkov, chceme zveľaďovať slovenské duchovné i materiálne dedičstvo, a to tak, aby sme zanechali tým, čo prídu po nás niečo zo seba, niečo, na čo by mohli byť hrdí a na čom by mohli stavať aj do budúcnosti.

Zároveň sa usilujeme vytvoriť spoločnú komunitu a platformu, v rámci ktorej by sme sa mohli príjemne zabaviť, odreagovať, ale tiež poučiť či poskytnúť pomoc pri riešení spoločných problémov.

Budeme radi, ak sa rozhodnete toto naše úsilie podporiť, prípadne sa do neho aj priamo zapojiť. Viac o našej aktuálnej činnosti sa dozviete na našej FB stránke Spolok Slovákov v Poľsku alebo internetovej stránke www.tsp.org.pl.”

Číslo, ktoré je potrebné vyplniť pri podaní daňového priznania, v prípade, že by nás chcel niekto podporiť: KRS 0000254010.

Aj vďaka vašim príspevkom, vieme spoločne urobiť veľké veci.

Ďakujeme!

Newsletter