Práca v Poľsku

S čím ti môže pomôcť Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave

25 apríla, 2023

Dnes sme si pre teba pripravili špeciálny článok, kde sa presne dozvieš, ako ti vie pomôcť či už v prípade núdze, ale aj bežných situácií slovenský zastupiteľský úrad v Poľsku, ktorým je Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave. Ak sa nachádzaš bližšie mesta Krakov, časť agendy a kompetencií má aj Generálny konzulát v Krakove. 

Ako ti môže pomôcť veľvyslanectvo?

Jednou z prioritných úloh veľvyslanectva je poskytovať konzulárnu ochranu občanom Slovenskej republiky, ktorí sa v zahraničí ocitnú v stave núdze, v krízovej situácii alebo potrebujú pomoc pri zabezpečovaní svojich práv a oprávnených záujmov. 

V núdzi sa môže ocitnúť občan, ak je ohrozený jeho život, zdravie alebo majetok a túto situáciu nie je schopný samostatne, bez pomoci iných riešiť. Za núdzu nemožno považovať situáciu, ak občan pricestoval do zahraničia bez dostatočných finančných prostriedkov na cestu a pobyt alebo si nemôže nájsť zamestnanie.

V krízovej situácii sa môže ocitnúť občan v dôsledku závažnej, nepredvídateľnej udalosti na určitom mieste pričom jeho život, zdravie alebo bezpečnosť sú bezprostredne ohrozené. Krízová situácia spravidla zasiahne väčší počet ľudí ako následok živelnej pohromy, hromadnej dopravnej nehody, extrémnej politickej situácie, ozbrojeného konfliktu, teroristického útoku alebo bezpečnostnej hrozby.  

Čo konkrétne môže zastupiteľský úrad Slovenskej republiky pre teba vo Varšave urobiť? Kompletnú informáciu s agendou nájdeš na oficiálnej webstránke

Čo veľvyslanectvo urobiť nemôže:

 • Zaplatiť za občana SR cestovné lístky, kauciu ani žiadne účty, napríklad za liečenie, ubytovanie, právnu pomoc a pod. 
 • Nahrádzať činnosť advokátov, cestovných kancelárií, leteckých spoločností, bánk alebo iných špecializovaných organizácií.
 • Zabezpečiť občanom SR lepšie zaobchádzanie ako s občanmi prijímajúceho štátu napríklad v nemocniciach alebo väzniciach.
 • Zasahovať do súdneho konania, vyšetrovať trestné činy alebo iniciovať trestné oznámenie v mene občana SR.
 • Zabezpečovať alebo sprostredkovať prácu alebo pracovné povolenie pre občana SR.
 • Poskytnúť ani zaobstarať bezplatné ubytovanie.
 • Pátrať alebo iniciovať pátranie po nezvestných osobách. Nezvestnosť osoby je potrebné nahlásiť na slovenskej polícii, ktorá žiadateľa stotožní a vyžiada si náležitosti potrebné pre pátranie. Pátranie sa vykonáva v spolupráci s políciou príslušného štátu alebo na medzinárodnej úrovni.

Nakoniec krátky súhrn všetkých najdôležitejších informácií:

Občiansky preukaz a pas

 • všetko vybavíš na veľvyslanectve. OP aj v prípade, že máš trvalý pobyt v zahraničí a pas pri osobách do 18 rokov vybaví len rodič, tiež ti poradia ako postupovať v prípade straty alebo krádeže tvojich dokladov

Obnova alebo výmena vodičského preukazu

 • úrad nevydá nový vodičský preukaz, vymení ho za nový, ale iba pre osoby, ktoré sa zdržiavajú viac ako 185 dní na Slovensku. Vodičské preukazy vydané medzi 1. 1. 1993 a 30. 4. 2004 platia len do 31. 12. 2023, t.j. „ružové vodičáky“ treba do konca roka 2023 vymeniť, môžete to urobiť aj na veľvyslanectve 

Sobášny a rodný list

 • vystavenie sobášneho a rodného listu a k tomu pas pre dieťa s tým, že ak sa dieťa narodí v Poľsku, bude zapísané do osobitnej matriky , ktorú vedie Ministerstvo vnútra
 • potvrdenie k sobášu:  SR od roku 2006 nevydáva osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva. Potvrdenie, ktoré veľvyslanectvo o tejto skutočnosti vydá, treba  predložiť na poľský súd, aby občana oslobodil od povinnosti predloženia dokladu o právnej spôsobilosti. Následne Slovák môže uzatvoriť manželstvo v Poľsku. 

Výpis z registra trestov

 • nemusíš požiadať a čakať, vydáva sa na mieste

Overovanie podpisov

 • notárska činnosť (napríklad máš firmu na Slovensku a potrebuješ overený podpis)

Vydanie náhradného cestovného dokladu

 • Veľvyslanectvo vydá občanovi SR v prípade straty, odcudzenia alebo neplatnosti cestovného dokladu náhradný cestovný doklad na návrat na Slovensko. Platnosť náhradného cestovného dokladu je časovo i územne obmedzená. Náhradný cestovný doklad je dôležité mať hlavne v prípade leteckej prepravy. V prípade cesty autom/autobusom/vlakom do SR nie sú hraničné kontroly. Nemôže sa stať, že by bol občanovi (hoci bez dokladu) odopretý vstup na Slovensko. Každý občan má v zmysle Ústavy SR právo na vstup do svojej domovskej krajiny

Úmrtie občana SR v zahraničí

 • Veľvyslanectvo informuje rodinu o úmrtí prostredníctvom polície. V prípade potreby je nápomocný pri prevoze telesných pozostatkov zosnulého na územie SR alebo pri pochovaní v mieste úmrtia, nemôže však byť obstarávateľom pohrebu, nemôže hradiť poplatky ani poskytnúť pôžičku na prevoz telesných pozostatkov, pochovanie v mieste úmrtia alebo s tým súvisiacu administratívu. Ak je to potrebné, veľvyslanectvo vystaví sprievodný list na prepravu telesných pozostatkov.

Na veľvyslanectve ti tiež poradia v otázkach ohľadom dvojitého občianstva.

Veľvyslanectvo ťa nemôže zastupovať v súdnych sporoch, neposkytuje advokátske či tlmočnícke služby. Vie však tieto služby odporučiť, prípadne nasmerovať na orgán na Slovensku (napr. Centrum pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže), ktorý môže pomôcť.    

Veľvyslanectvo poskytuje služby aj pre cudzincov, čo sa týka víz a udelenia pobytu v SR.

Najhlavnejší kontakt, ktorý potrebuješ vedieť je e-mailová adresa [email protected]

Dôležité je napísať aj tvoje telefónne číslo, následne sa ti ambasáda ozve späť. 

Všetky podstatné informácie taktiež nájdeš na webovej stránke zastupiteľského úradu a to na www.mzv.sk/sk/web/varsava

Veríme, že tieto informácie ti pomôžu lepšie zvládnuť krízovú situáciu do ktorej sa môžeš v Poľsku dostať, ale aj pomôžu pri bežných úradných záležitostiach, s ktorými sa môžeš počas pobytu v Poľsku stretnúť.

Newsletter