Práca v Poľsku

Pracovné zmluvy v Poľsku a rozdiely medzi nimi

23 novembra, 2021

Pracovné zmluvy v Poľsku. V Českej republike a na Slovensku môžete zárobkovú činnosť okrem pracovnej zmluvy vykonávať aj na základe iných zmlúv. V Poľsku to je trochu inak. Okrem iného sa môžete stretnúť s poľskou variantou zmluvy o vykonaní práce a zmluvy o dielo. Aké sú výhody a nevýhody jednotlivých zmlúv? Ako je to s dovolenkou? Čo sa deje v prípade pracovnej neschopnosti? Na tieto a ďalšie otázky sa Vám pokúsime odpovedať v dnešnom článku.

Pracovné zmluvy v Poľsku (Umowa o pracę)

Z hľadiska zamestnanca ide o zmluvu, ktorá poskytuje najviac istôt. Máte právo na platenú dovolenku, podporu v pracovnej neschopnosti a v prípade skončenia pracovného pomeru je imperatívom zachovanie výpovednej lehoty. Z perspektívy zamestnávateľa ide o najnákladnejšiu formu spolupráce. Okrem samotnej výplaty za vás totiž odvádza preddavok na dane, platí sociálne a zdravotné poistenie a v prípade Vašej pracovnej neschopnosti vám hradí 33 dní v roku. Ak svoju príhodu s prácou v Poľsku ešte len začínate, ide o najvýhodnejšiu formu spolupráce s vašim novým zamestnávateľom.

Pracovná zmluva a pracovná neschopnosť

Stáva sa to každému, všetci sme občas chorí. Ako to ale vyzerá v poľskej praxi, pokiaľ k takejto situácii dôjde?

Podporu v pracovnej neschopnosti vypláca buď ZUS (štátna poisťovňa) alebo zamestnávateľ (v kontexte celkovej dĺžky pracovnej neschopnosti v priebehu kalendárneho roka) a zvyčajne ide o 80 % vášho platu. Aj v tomto prípade existujú výnimky. V niektorých prípadoch môže byť podpora vyššia, v iných nižšia. 100 % z platu sa týka najmä tehotných žien, ktoré pred nástupom na materskú dovolenku nemôžu z dôvodu tehotenstva vykonávať prácu. Najvyššia možná podpora sa však týka aj ostatných zamestnancov, dostanú ju v týchto prípadoch:

  • Ak je pracovná neschopnosť spôsobená nehodou po ceste do práce alebo z práce
  • V prípade pracovného úrazu alebo choroby z povolania
  • V prípade, že je potrebné vykonať nevyhnutné vyšetrenie kandidátov na darcov buniek, tkanív a orgánov alebo pracovnej neschopnosti spôsobenej samotným zákrokom

V niektorých prípadoch môže dôjsť aj k zníženiu výšky dávky v prípade pracovnej neschopnosti. Ide predovšetkým o situácie, kedy zamestnanec neposlal potvrdenie o pracovnej neschopnosti zamestnávateľovi v priebehu 7 dní (od ôsmeho dňa je výška dávky znížená o 25 %). S týmto sa však už prakticky nestretneme, pretože od 01. 07. 2018 je potvrdenie o práceneschopnosti vydávané v elektronickej forme a celý proces je automatizovaný.

Dovolenka

Platená dovolenka prisluhuje iba zamestnancom pracujúcim na základe pracovnej zmluvy. Ak pracujete menej ako 10 rokov, máte nárok na 20 dní dovolenky. V prípade, že máte odpracovaných aspoň 10 rokov, môžete počítať s 26 dňami. Pamätajte, že do odpracovaného obdobia sa počíta aj dokončené štúdium vrátane stredoškolského a vysokoškolského vzdelania. V každom kalendárnom roku môžete využiť tiež 4 sick days (odpočíta sa z dovolenky) a ak máte deti, máte zároveň nárok na 2 dodatočné dni určené na starostlivosť o dieťa.

Skončenie pracovného pomeru

Aj to sa môže stať a každý z nás by mal vedieť, ako v tom momente postupovať a aké má práva a povinnosti. Zamestnanec môže na rozdiel od zamestnávateľa pracovný pomer skončiť v podstate kedykoľvek, dôležité je, aby riadne podal výpoveď a dodržal výpovednú lehotu. Tá sa odvíja od dĺžky pracovného pomeru a typu pracovnej zmluvy. Väčšina firiem vás najprv zamestná na skúšobnú dobu. V prípade, že skúšobná doba nie je dlhšia ako 2 týždne, výpovedná lehota trvá 3 pracovné dni. Ak je zmluva uzavretá na dlhšie ako dva týždne, počkáte si týždeň a v prípade, že bola podpísaná na 3 mesiace budete musieť ešte 2 týždne chodiť do práce.

Ak všetko prebehne hladko a obe strany sú spokojné, zvyčajne dochádza k predĺženiu pracovnej zmluvy. To môže byť na dobu určitú alebo neurčitú. Pamätajte, že zmluvu na dobu určitú môžete dostať iba 3 razy a následne musí dôjsť buď k skončeniu pracovného pomeru alebo predĺženiu na dobu neurčitú. Dĺžka výpovednej lehoty v tomto prípade pramení z dĺžky trvania pracovného pomeru.

Pracujete menej ako 6 mesiacov? Počítajte s tým, že si vás váš zamestnávateľ môže podržať 2 týždne po podaní výpovede. Táto lehota je predĺžená na 1 mesiac ak pracujete dlhšie ako pol roka a na 3 mesiace v prípade, že dĺžka pracovného pomeru prekročí 3 roky.

Pracovné zmluvy v Poľsku: zmluva o vykonaní práce (Umowa zlecenie)

Zamestnávatelia často používajú tento typ zmluvy ako náhradu pracovnej zmluvy, pretože vychádza lacnejšie. Pokiaľ ale z obsahu zmluvy vyplýva nutnosť vykonávať činnosť osobne, na mieste a v čase určenom zamestnávateľom, nejde z právneho pohľadu o dohodu ale o pracovnú zmluvu. Za takéto počínanie hrozí zamestnávateľovi pokuta do výšky 30 000 zł.

Zmluva o vykonaní práce a zálohy

Ak sa rozhodnete pracovať na základe zmluvy o vykonaní práce, musíte počítať s tým, že rovnako, ako v prípade pracovnej zmluvy budete musieť zaplatiť daň z príjmu, zálohy na zdravotné, sociálne a dôchodkové poistenie. Študenti do 26 rokov tieto zálohy ani dane neplatia. Voliteľne si môžete platiť aj nemocenské poistenie, vďaka čomu vzniká nárok na podporu pri práceneschopnosti. Pozitívny je fakt, že činnosť vykonávaná na základe tejto zmluvy je započítaná do odpracovaných rokov a má teda vplyv na výšku dôchodku. To ale platí iba ak súčasne nevykonávate inú činnosť, z ktorej odvádzate zálohy na sociálne poistenie (napríklad práce na základe pracovnej zmluvy).

Kedy sa táto forma spolupráce oplatí?

Veľmi často ju využívajú študenti. Umowa zlecenie je totiž veľmi flexibilná a skutočnosť, že danú prácu možno vykonávať v ľubovoľnom čase a na ľubovoľnom mieste im hrá do kariet. Študenti však nie sú jedinou cieľovou skupinou. Svoje využitie nájde aj medzi osobami, pre ktoré je pracovná zmluva príliš obmedzujúca. Do tejto skupiny môžeme zaradiť freelancerov ponúkajúcich služby ako sú preklady, copywriting, grafickú tvorbu a všemožné činnosti, pri ktorých nie je nutné byť fyzicky v kancelárii u zamestnávateľa.

Pracovné zmluvy v Poľsku: zmluva o dielo (Umowa o dzieło)

Na rozdiel od umowy zlecenie, pri ktorej ide o realizáciu nejakej činnosti, je hlavným cieľom umowy o dzieło jej výsledný efekt. Strana realizujúca zákazku na základe tejto zmluvy má celkovú zodpovednosť za správnosť a funkčnosť výsledného produktu/diela. Ak budete pracovať na základe tohto typu zmluvy, počítajte s tým, že nemáte právo na dôchodkové, sociálne ani zdravotné poistenie.

To môže byť výhodné ak pracujete na základe pracovnej zmluvy a túto činnosť máte len ako privyrobenie si. Ďalšou výhodou sú vyššie daňovo uznateľné náklady. Základná sadzba je 20 % a ak ide o zmluvu s prenosom autorských práv, rastie do 50 %. To v praxi znamená, že na dane odvádzate len 18 % z polovice celkovej odmeny za vykonanie činnosti stanovenej v zmluve.

Živnosť (Działalność gospodarcza)

Aj to je možnosť, ako si v Poľsku zarobiť. Administratívne sa radí k tým najnáročnejším formám spolupráce. Je potrebné viesť účtovníctvo, podávať kontrolné hlásenia, odvádzať všetky dane a zálohy na poistenie. Ako freelancer si vo väčšine prípadov vystačíte s tým, čo ponúkajú už zmieňované občianskoprávne zmluvy. Na druhú stranu môže po určitom čase vzniknúť potreba vystavovať faktúry alebo zamestnávať ďalších spolupracovníkov. V tom prípade je živnosť najjednoduchšia možnosť a tiež je to správny krok smerom k rozvoju vlastnej firmy.

Ktorá zmluva/forma spolupráce je pre mňa najvhodnejšia?

Ak ste nováčik, ktorý sa ešte len na poľskom trhu práce rozhliada, celkom určite sa pozerajte po pracovných ponukách s pracovnou zmluvou. Získate tak určitý komfort a istoty, ktoré zvyšné varianty neponúkajú. Celkom určite sa vyhnite zamestnávateľom ponúkajúcim rôzne kombinácie týchto zmlúv. Väčšinou totiž ide o spôsob, ako ušetriť.

Neušetríte však vy, ale zamestnávateľ. Na vás to bude mať skôr negatívny vplyv vo forme nižších odvodov na poistenie a nižšej podpory v prípade pracovnej neschopnosti. Skrátka, ak si nie ste na sto percent istí tým, čo robíte, vyberte si, ak je to možné, pracovnú zmluvu. Je to stávka na istotu.

Bez ohľadu na to, aký typ zmluvy nakoniec podpíšeš, po úspešnom absolvovaní pohovoru a tvojom príchode do Poľska budeš mať k dispozícii nášho Community Managera, ktorý ti pomôže počas tvojich prvých dní a týždňov v novej krajine. Či už pôjde o pomoc s vybavením bankového účtu, informáciami o dôležitých úradoch alebo radami ako a kde nájsť vhodné ubytovanie, od prvého dňa budeš mať kontakt na osobu, na ktorú sa budeš môcť obrátiť.

Newsletter